o škole »

Z histórie školy
Učitelia ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči

V Slovenskej Ľupči jestvovala škola od roku 1562, ale nenašlo sa presnejších dát o nej. Bola to rímsko-katolícka škola. Druhá škola v Slovenskej Ľupči bola zriadená v roku 1567, vydržiavaná bola evanjelickou cirkvou. Za cisára Leopolda prestala škola jestvovať. 23. septembra 1919 bola otvorená 1. trieda meštianskej školy, do ktorej bolo zapísaných 39 žiakov. Jeden z prvých učiteľov na tejto škole bol Július Murgaš, prvým riaditeľom Eduard Mojžíš. Po 28 rokoch v školskom roku 1947/48 sa 28. októbra uskutočnilo slávnostné kladenie základného kameňa za prítomnosti povereníka školstva Ladislava Novomeského. Stavba mala byť hotová do 1. septembra 1949. V školskom roku 1948/49 sa stavba novej školy pod strechu nedostala. Raz chýbal materiál inokedy robotníci. No učilo sa ďalej. V školskom roku 1949/50 nebolo pravidelné vyučovanie, lebo nebolo dosť učiteľov. Stav žiactva sa zväčšil a malé miestnosti boli doslova preplnené. Keď prišlo všetko žiactvo do školy, nebolo možné ani všetkých usadiť. Cez prázdniny nastala zmena riaditeľa strednej školy. Doterajší riaditeľ pán Teodor Kaliský bol ustanovený za riaditeľa do strednej školy v Želovciach. Na jeho miesto bol ustanovený Július Béreš z 1. strednej školy v Banskej Bystrici. V školskom roku 1950/51 sa SŠ rozrástla. Vyučovalo sa v nej 302 žiakov v 7 triedach. Vyučovacie výsledky neboli najlepšie. Pri polročnej klasifikácii prepadlo 25% žiakov. Hoci dostavba školy bola veľmi naliehavá, práca zo strany remeselníkov išla veľmi pomaly a riaditeľ bol skoro každý druhý deň v Banskej Bystrici zabezpečovať potrebný materiál a intervenovať, aby práca šla urýchlene, aby sa v novostavbe už zjari mohlo vyučovať. V apríli 1951 bolo oznámené, že žiaci IV. ročníka ukončia školopovinnosť záverečnými skúškami. Práce na novej budove pokročili natoľko, že sa skúšky mohli plánovať už v novostavbe.


učiteľský zbor z konca 50. rokov


... a teraz