čo ponúkame »

ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Naša škola patrí v regióne Banská Bystrica medzi väčšie školy. Je to plnoorganizovaná škola a zabezpečuje základné vzdelanie aj pre žiakov ďalších štyroch spádových obcí, ktoré tvoria školský obvod Slovenská Ľupča (Podkonice, Lučatín, Moštenica, Hiadeľ).
Škola má dve budovy situované do centra obce v samostatnom areáli. Súčasťou je výdajňa stravy, telocvičňa, športový areál s novou viacúčelovou športovou halou. V priestoroch hlavnej budovy (budova prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2006) je sedemnásť kmeňových tried vybavených multimediálnym zariadením, dve počítačové učebne, knižnica a estetická učebňa. V budove 1. stupňa ZŠ je osem multimediálnych tried a nová učebňa informatiky s dvadsiatimi tabletmi. Priestory prvého stupňa využíva aj ŠKD. V podkrovných priestoroch sídli ZUŠ.
Vyučovanie cudzích jazykov »
Vyučovanie pomocou informačných technológií »
Vyučovanie výchov v atraktívnych priestoroch »
Mimovyučovacie aktivity a viacúčelová športová hala »
Sme škola, ktorá zabezpečuje pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami sústavnú starostlivosť. O potreby týchto detí sa stará špeciálna pedagogička zamestnaná u nás na plný úväzok, asistenti učiteľa a školský psychológ. Využite služby, ktoré uľahčia život Vám aj Vašim deťom a odbremenia Vás od neustáleho cestovania za špeciálnym pedagógom. U nás to nájdete pod jednou strechou.