Technika hrou na ZŠ Sama Cambela
ZŠ Sama Cambela

Naša škola sa zapojila do projektu Technika hrou od Nadácie Volkswagen. Tento projekt bol prínosom pre učiteľov i žiakov vo viacerých oblastiach. Škola vďaka projektu získala zaujímavé pomôcky, traja učitelia sa zúčastnili školenia a tak mohli erudovane žiakom priblížiť formou pokusov a hier viaceré technické témy.

Hlavným cieľom projektu bola podpora formálneho technického vzdelávania hlavne prostredníctvom aplikácie výskumnej koncepcie vzdelávania, ktorá veríme, že viedla žiakov nielen k nadobúdaniu technického poznania, ale zároveň rozvíjala i technické premýšľanie. Takýmto spôsobom veríme, že sme dosiahli dlhodobejší efekt vzdelávacích intervencií.

Zamerali sme sa na témy techniky, elektriky, magnetizmu a experimenty inovovane sprístupňujúce danú problematiku v primárnom prírodovednom vzdelávaní. Cielene sme sa upriamili na rozvoj špecifického spôsobu premýšľania žiakov, ktorý je typický pre techniku a technológie. Praktickou činnosťou sme sa orientovali na rozvoj manuálnych zručností, typických pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce.

V súčasnej dobre rýchleho vedeckého pokroku vidíme prínos projektu v inovácii praktickej realizácie primárneho technického a zároveň i prírodovedného formálneho vzdelávania v súlade s najnovším didaktickým poznaním v danej oblasti. Do budúcnosti plánujeme v projekte pokračovať a viesť žiakov k aktívnej výskumnej činnosti.