Zdravá škola

Škola podporujúca zdravie


Projekt svetovej zdravotníckej organizácie Škola podporujúca
zdravie (ŠPZ) sa v Slovenskej republike začal realizovať
v školskom roku 1992 / 1993 na základe Národného projektu ŠPZ,
ktorý bol schválený Ministerstvom školstva SR. V školskom roku
2000 / 2001 sa aj naša škola zapojila do projektu Škôl podpo-
rujúcich zdravie. Certifikát o prijatí do národnej siete ŠPZ v SR
naša škola dostala 1. augusta 2001. Ochrana a podpora zdravia
je na našej škole prepojená s drogovou prevenciou.

Koordinátori ŠPZ v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi sa snažia
napĺňať stanovené ciele a úlohy ŠPZ v našej škole pri hľadaní správnej
cesty ich realizácie vo vyučovaní aj mimo vyučovania. Zapojením sa
do realizácie projektu ŠPZ majú žiaci rôzne možnosti uskutočňovať
to, čo je im blízke a čo ich zaujíma.

Zdravá škola je projekt na podporu zdravia a výchovy k zdravému
spôsobu života. Vznikol z potreby usporiadať život v školách v duchu
toho, čo sa dnes vie o výchove a o zdraví. Hlavným cieľom projektu
je vytváranie podmienok na zastavenie zhoršujúceho sa zdravotného
stavu detí. Preto jednotlivé úlohy sú zamerané na odstránenie
negatívnych faktorov pôsobiacich na zdravý vývin detí a na
podporu ich zdravého prostredia, v ktorom žijú.

Program podpory zdravia v našej škole znamená:

- zdravé učenie
- vytvorenie bezpečného, pokojného a príjemného prostredia
- široká ponuka metód a foriem vyučovania inšpirovaná rôznymi pedagogickými smermi
- ďalšie vzdelávanie učiteľov
- posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov a zamestnancov správnou životosprávou a pravidelnými športovými aktivitami
- práce s informáciami - o zdravom životnom štýle, životnom prostredí
- prevencia sociálno-patologických javov
- zapájanie rodičov a samosprávy do preventívnych aktivít školy, do športových a umeleckých podujatí, exkurzií a súťaží
- rozvíjanie tvorivosti a nadania žiakov mimovyučovacími aktivitami a krúžkami
- spolupráca so psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom školy, triednymi učiteľmi, rodičovskou radou a materským centrom v Slovenskej Ľupči
- dôsledné dodržiavanie pitného režimu na škole u žiakov aj zamestnancov školy
V rámci projektu Zdravá škola je každoročne vypracovaný plán práce zdravej školy obohatený o nové činnosti. Medzi aktivity, ktoré uskutočňujeme každoročne patrí:
- Ovocná streda. - Športom proti drogám. - Besedy s príslušníkmi policajného zboru, lekármi, psychológmi, záchranármi. - Ovocné občerstvenie na karnevale. - Mliečny program. - Zahrajme sa. - Tancom proti drogám. - Deň narcisov. - Výchovné koncerty, kultúrne podujatia. - Ochutnávka produktov zdravej výživy na Slávnostnom vyhodnotení školského roka.


Odkazy na stránky s tematikou
zdravého spôsobu života


 • Zdravé stravovanie
 • Kulturistika a fitness
 • iZdravie
 • Fitness recepty
 • Základná škola Slovenská Ľupča / Školská 14 / 976 13 Slovenská Ľupča
  IČO: 35677856 / Tel.: 2400077 / Fax: 2400088
  zsslovlupca@gmail.com
  marcel ©