Zelená škola

V školskom roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do programu Zelená škola. Je to certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School a od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov:

1. zostavenie Kolégia Zelenej školy
2. environmentálny audit školy
3. akčný plán
4. monitoring a hodnotenie
5. pro-environmentálna výučba
6. informovanie a spolupráca
7. eko-kódex školy

Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas dvojročného certifikačného obdobia. Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých 7 krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie – certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools.

V každom certifikačnom období sme najprv zostavili kolégium – je to pracovný tím, ktorý analyzoval súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhol zlepšenia, ktoré sme sa zapojením celej školy snažili zrealizovať. Z environmentálneho auditu školy nám vyplynula téma, ktorej sme sa začali viac venovať. Navrhli sme akčný plán, ktorý je zostavený na dva školské roky.Za prioritnú tému sme si zvolili postupne témy ODPAD, ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY a VODA.

K úspešnému splneniu cieľov nám napomáhali rôzne aktivity ako sú napr. súťaže v separácii tried, výroba nádob na triedený odpad, vytvorenie enviropolície, pomoc pri hľadaní nelegálnych skládok, čistenie potoka a lesa, starostlivosť o zeleň v exteriéri a interiéri školy, stavba ekoučebne, zavedenie ekohliadok, ktoré monitorovali hospodárenie s vodou na škole, rovesnícke vzdelávania, exkurzie s environmentálnym zameraním, starostlivosť o vtáčiky a lesnú zver, zber papiera, bateriek, súťaže. Keďže sa nám podarilo úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získali sme na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie – certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools.    / čítaj viac ...

... a vlajku sme si obhájili aj v nasledujúcich certifikačných obdobiach.


Kolégium Zelenej školy

Ing. Miroslav Macák, Mgr. René Kováčik, Mgr. Dagmar Jakušová, Mgr. Dana Haviarová, Mgr. Zuzana Fillová, Ing. Eva Skvařilová, p. Juraj Dian, p. Eva Gránerová, Ing. František Fodor, Halinka Kurrayová, Betka Milovská, Dominika Štrónerová, Juraj Filip, Lukas Caban, Matej Jakuš, Nina Piliarkinová, Timea Matiašová, Nella Soláriková, Simona Oremová, Vanesa Voskárová, Mário Horváth, Jakub Váš, Jaroslav Aurel Kováč, Martin Váš, Laura Bullová, Klára Štullerová.

Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy majú žiaci, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

Dňa 6. marca prijali naše pozvanie p. starosta Ing. Miroslav Macák, p. Gránerová z OÚ a p. Mgr. Janka Nékyová, obchodná manažérka firmy Sita. Zasadnutie Kolégia prebiehalo v príjemnom prostredí čajovničky, ktorú sme zriadili v učebni estetickej výchovy. Informovali sme o našej činnosti a úspechoch z posledných štyroch rokov. S pani Jankou sme sa v minulosti stretli práve, keď sme začínali s programom Zelená škola a pasovali sme sa s problémom separácie na škole. Sme radi, že naša spolupráca bude pokračovať aj vďaka zmene poskytovateľa služieb, ktorým bude firma Sita Slovensko, a.s. V závere posedenia pri čaji nás pani Janka prekvapila nádhernou tortou vlastnej výroby a drobnými pozornosťami pre členov kolégia. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.


Odkazy na stránky s tematikou
ochrany životného prostredia

 • Zelená škola
 • Zálesácky krúžok
 • Regio-škola
 • Malí majstri

 • Základná škola Sama Cambela / Školská 14 / 976 13 Slovenská Ľupča
  IČO: 35677856 / Tel.: 2400077 / Fax: 2400088
  zsslovlupca@gmail.com
  marcel ©