výchovný poradca »

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Jana Tichá
Konzultačné hodiny: Pondelok: 14:00 – 16:00 / Utorok: 08:00 – 09:00
e-mail: ticha01@gmail.com / Telefón: 048/2400099 (zborovňa ZŠ)

Základné informácie: Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ktoré rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou. V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov: • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha pri výbere SŠ podľa záujmov a prospechu • informuje o rôznych povolaniach • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy • informuje o prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí).

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR http://www.cvtisr.sk/ v časti Školstvo/Regionálne školstvo.

Ďalšie informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach: www.stredneskoly.sk (SŠ na Slovensku - študijné, učebné odbory, adresy, kontakty), www.povolania.eu (dotazník záujmov, zručností), www.istp.sk (internetový sprievodca trhom práce – možnosť registrovať sa v sekcii Žiak/Študent), www.pozicie.sk, www.iedu.sk (elektronický adresár škôl), www.komposyT.sk (zdroje informácií, poradenské hry), www.potrebyovp.sk (mapa zamestnaní, informácie o duálnom vzdelávaní), www.dualnysystem.sk (informácie o systéme duálneho vzdelávania, zoznam škôl a študijných odborov v systéme DV, dôležité termíny v rámci krokov žiaka pre vstup do systému DV), www.sustavapovolani.sk (informácie o zamestnaniach), www.riasec.sk (možnosť urobiť si test osobnosti, ktorý vychádza z teórie voľby povolania na základe testu osobnosti).

Profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Banskej Bystrici. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ.
V mesiacoch november a február sa posielajú nové údaje a informácie o záujmoch žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Banskej Bystrici. Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole. Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl - termín: november - december - január.
V apríli sa posiela prihláška po potvrdení žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy na príslušnú strednú školu.
Na prihlášku sa uvádza: prospech žiaka - koncoročné vysvedčenie - 6., 7., 8. ročník, polročné vysvedčenie 9. ročník a výsledky Testovania 9.

Harmonogram prijímacieho pokračovania v školskom roku 2019/20
október- november 2019 – testovanie profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPaP pre žiakov 9. ročníka, ktorí o testovanie prejavia záujem, následné informovanie zákonných zástupcov o výsledkoch psychologickej diagnostiky
do 1. 12. 2019 – zistenie predbežného záujmu o štúdium na SŠ u všetkých žiakov 9. ročníka
do 1. 2. 2020 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, osemročné gymnáziá - talentové
do 20. 2. 2020 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, osemročné gymnáziá - talentové
do 31. 3. 2020 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
1. 4. 2020 a 2. 4. 2020 – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
15. 4. 2020 a 16. 4. 2020 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín
15. 3. - 30. 4. 2020 - talentové skúšky
do 10. 4. 2020 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy a osemročné gymnáziá
11. 5. 2020 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
14. 5. 2020 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
od 25. 5. 2020 – odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok
do 6. 6. 2020 - SŠ zverejnia konanie 2. kola prijímacích skúšok
16. 6. 2020 - 2. kolo prijímacích skúšok
Od 25. 6. 2020 – odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok